ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαδικασία εγγραφής

Το Πρόγραμμα ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάθε 2 μήνες, στην οποία περιλαμβάνονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που παρέχονται κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών και καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους και ο μέγιστος αριθμός θέσεων για το καθένα.

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με εργασιακή εμπειρία σε τομείς πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Σε περίπτωση επιπρόσθετων απαιτήσεων για την παρακολούθηση κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (π.χ. Εκπαιδευτικά Προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή Εκπαιδευτικά Προγράμματα με ειδικές απαιτήσεις ως προς την προηγούμενη εκπαίδευση ή την προϋπηρεσία των υποψηφίων) αυτές αναγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Σε περίπτωση επιπρόσθετων απαιτήσεων για την παρακολούθηση κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (π.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών, επιτυχής παρακολούθηση άλλων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συναφούς γνωστικού πεδίου – θεματολογίας), αυτές αναγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων:

  • βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Απολυτηρίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (με συντελεστή βαρύτητας 60% και με σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται),
  • κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (με συντελεστή βαρύτητας 10%),
  • επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες (με συντελεστή βαρύτητας 10%),
  • εργασιακή προϋπηρεσία ή εμπειρία (με συντελεστή βαρύτητας 20%).

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης (portal) του Προγράμματος. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, κλπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και της αλήθειας αυτών.
Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του υποψήφιου λαμβάνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος, και ανακοινώνεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 10 ημερών μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση αποδοχής στο Πρόγραμμα, ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος για τους όρους παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχει επιλέξει και για τη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων, η οποία πραγματοποιείται εφάπαξ μέσω των δημοφιλέστερων τρόπων πληρωμής (PayPal, web banking). Το κόστος φοίτησης για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναφέρεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την ηλεκτρονική καταβολή των διδάκτρων, ο Εκπαιδευόμενος λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος την επιβεβαίωση της εγγραφής του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχει επιλέξει και ενεργοποιούνται οι προσωπικοί του κωδικοί για είσοδο στην διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος για τους λόγους μη εισδοχής του στο Πρόγραμμα, για παράδειγμα τη σχετική έλλειψη προσόντων σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους του τρέχοντος κύκλου του Προγράμματος, βάσει των ορισμένων κριτηρίων επιλογής. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος θα παραμένει σε σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή του στον επόμενο κύκλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχει επιλέξει, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνει σύσταση από τον Σύμβουλο Σπουδών του Προγράμματος για δήλωση συμμετοχής σε άλλα διαθέσιμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα συναφή με το γνωσιακό υπόβαθρο και τα προσόντα του.

Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες στο 5% των Εκπαιδευόμενων (επιλεγμένοι με τυχαίο τρόπο) από τη Γραμματεία του Προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την τυπική του εκπαίδευση, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή φωτοτυπία ενσήμων, καθώς και αντίγραφα αποδεικτικών άλλων γνώσεων (π.χ. ξένων γλωσσών, χειρισμού Η/Υ, μη τυπικής εκπαίδευσης, κλπ.). Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Εκπαιδευόμενου στη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου εγγράφων ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, δεν του χορηγείται το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375