ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment), ένα λογισμικό διαχείρισης και διεξαγωγής διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Το Moodle προσφέρει ένα σύγχρονο και εύκολο στη χρήση περιβάλλον διεπαφής, εργαλεία και δυνατότητες συνεργατικής μάθησης και δραστηριότητας, ένα σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης αρχείων, καθώς και τη δυνατότητα επισκόπησης της εκπαιδευτικής προόδου. Ο Εκπαιδευόμενος εισέρχεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικός). Για τη χρήση του Moodle ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο περιηγητή διαδικτύου (web browser) με δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων (multimedia). Αναλυτικές οδηγίες για την πλοήγηση του χρήστη στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και την διαδικτυακή εκπαιδευτική διαδικασία περιέχονται στον Οδηγό Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης ή τεχνικό πρόβλημα, ο Εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

Μετά την εισαγωγή του στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης ο Εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στα οποία είναι εγγεγραμμένος. Οι Θεματικές Ενότητες κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος διατίθενται στον Εκπαιδευόμενο σταδιακά και για κάθε Θεματική Ενότητα υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης (πολλαπλής επιλογής). Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης όσες φορές επιθυμεί, ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωση των ερωτήσεων κατανόησης-αξιολόγησης της κάθε Θεματικής Ενότητας (σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 75% των ερωτήσεων) είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της επόμενης. Συνεπώς, ο κάθε Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την παρακολούθηση ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος αυτόνομα, ανάλογα με το γνωστικό του υπόβαθρο, την προσωπική του ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων και τον διαθέσιμο χρόνο του, λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο χρόνο παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, όπως αναφέρεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.

Η διδακτέα ύλη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων περιλαμβάνει κατά περίπτωση: ηχογραφημένες βιντεοπαρουσιάσεις, συνοδευτικές σημειώσεις μαθήματος (e-book), επιστημονικά άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή, ενδεικτική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, υποδειγματικές ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης, μελέτες περίπτωσης (case study), συνδέσμους σε χρήσιμες εξωτερικές ιστοσελίδες, πρόσθετα αρχεία για την κατανόηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου (κείμενο, σχήματα, διαγράμματα και πίνακες σε αρχεία pdf, word, excel ή powerpoint). Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις σχετικά τη διδακτέα ύλη και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί των υπηρεσιών του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Προγράμματος. Στόχος του Γραφείου Σταδιοδρομίας είναι να συμβουλεύει τους Εκπαιδευόμενους σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να τους βοηθά να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από την εκπαίδευσή τους. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Σταδιοδρομίας παρέχει στους Εκπαιδευόμενους πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους (προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, κλινικά φροντιστήρια, ημερίδες, κλπ.) και τη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας (π.χ. προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, επαγγελματικοί φορείς – σύλλογοι – επιμελητήρια, κλπ.). Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, την εξοικείωση με τεχνικές αναζήτησης εργασίας και τη διαδικασία συνέντευξης για εύρεση εργασίας. Δειγματοληπτικός έλεγχος απορρόφησης στην αγορά εργασίας πραγματοποιείται τηλεφωνικά σε ετήσια βάση στο 5% των αποφοίτων του Προγράμματος (επιλεγμένοι με τυχαίο τρόπο) από τον Υπεύθυνο του Γραφείου Σταδιοδρομίας, ώστε να αξιολογείται έμμεσα η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης από το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ενίσχυση των προσόντων των Εκπαιδευόμενων σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Μετά την παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων, ο Εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμό χρόνου και αποτελείται κατά περίπτωση από ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης ορίζεται ως η σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων και οδηγεί στη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαντήσεων ο Εκπαιδευόμενος ενημερώνεται αυτόματα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης για την απόδοσή του στην τελική εξέταση (συνολική απόδοση και αναλυτική περιγραφή των επιμέρους σωστών και λανθασμένων απαντήσεων). Σε περίπτωση επιπρόσθετων εργασιών ή επιπλέον ειδικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δεν είναι επιτυχής, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης άλλες δύο φορές (τρεις συνολικά). Η κάθε επαναληπτική εξέταση αποτελείται ομοίως από ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ., αντίστοιχου αριθμού και βαθμού δυσκολίας με την αρχική αξιολόγηση. Πριν την κάθε επαναληπτική εξέταση ο Εκπαιδευόμενος καλείται να μελετήσει ξανά τη διδακτέα ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και να απαντήσει σε κάποιες σύντομες ερωτήσεις κατανόησης–αξιολόγησης. 

Ο Εκπαιδευόμενος στο Πρόγραμμα έχει υποχρέωση: να μελετά τη διδακτέα ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που παρακολουθεί και να υποβάλλει εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος (μέγιστος χρόνος παρακολούθησης) τις ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης για κάθε Θεματική Ενότητα, την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη εργασία έχει ορισθεί από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικού Προγράμματος, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Προγράμματος για θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και την εκπαιδευτική διαδικασία (διδακτέα ύλη, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης, τελική εξέταση, κλπ.) ή με τον Σύμβουλο Σπουδών του Προγράμματος σχετικά με την επιλογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει στο πλαίσιο του Προγράμματος, να παρακολουθεί συστηματικά τις ανακοινώσεις του Προγράμματος, όπως αυτές αναρτώνται στη δικτυακή πύλη (portal) ή στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, και το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για τυχόν επικοινωνία από στέλεχος της Γραμματείας του Προγράμματος, να ακολουθεί τις οδηγίες για την πλοήγησή του στη εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπως αυτές αναγράφονται στον Οδηγό Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της συνετής χρήσης των προσωπικών του στοιχείων εισόδου σε αυτή), να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τυπική του εκπαίδευση, την προϋπηρεσία του ή άλλες γνώσεις (π.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών, Η/Υ, κλπ.), εφόσον του ζητηθεί από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου εγγράφων.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε συνεργασία με τους επιμέρους Εκπαιδευτές: επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους Εκπαιδευόμενους, κατευθύνοντάς τους στη μελέτη της διδακτέας ύλης, απαντώντας σε απορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό και προτείνοντας επιπρόσθετη βιβλιογραφία εφόσον του ζητηθεί, μεριμνά για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την επιστημονική ακρίβεια της διδακτέας ύλης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθώς και για τη συνεχή ανανέωση και βελτίωση αυτών βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευόμενων και των νέων επιστημονικών δεδομένων.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375