ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μεταφορά Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να αιτηθεί τη μεταφορά της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί σε επόμενο κύκλο σπουδών, εντός 1 μήνα από την εγγραφή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ή εναλλακτικά εντός του χρονικού διαστήματος, όπως αναφέρεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών). Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά (μέσω email) το αίτημά του προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, αναφέροντας τους λόγους που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει την παρακολούθηση στον τρέχοντα κύκλο σπουδών. Η απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης μεταφοράς της παρακολούθησης λαμβάνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος, και κοινοποιείται στον Εκπαιδευόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 5-10 εργάσιμες ημέρες μετά από την υποβολή της αίτησής του. Όταν συντρέχουν ειδικές σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να γίνει χρήση μεταφοράς της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος περισσότερες από μία φορές.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375