ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αναγράφουν τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες και τις πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), και συνοδεύονται από συμπλήρωμα πιστοποιητικού το οποίο περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (μη επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής και των επαναληπτικών εξετάσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος) του χορηγείται απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375